back to home dude

Bombay Taxi 2

Bombay Taxi 2

về Bombay Taxi 2

Đậu chiếc xe taxi vào vị trí đã đuọc định sẵn, nhưng hãy cẩn thận những chiếc xe khác và người qua lại!