back to home dude

Bomb Peng

Bomb Peng

về Bomb Peng

Đặt mìn và nổ tung tất cả những con quái vật! Bạn có thể làm nổ tung tất cả những quả mìn cùng một lúc, hoặc có thể giữ lại trong trường hợp vẫn còn có con quái vật nào sống sót trong lần nổ đầu tiên!