back to home dude

Bomb Diver

Bomb Diver

về Bomb Diver

Thành phố của bạn đang bị tấn công. Chọn tất cả những đạn dược, tránh những quả mìn và bảo vệ thành phố của bạn.