back to home dude

Bom hẹn giờ 90 giây

Bom hẹn giờ 90 giây

về Bom hẹn giờ 90 giây

Bắn tất cả những kẻ khủng bố và tháo ngòi nổ quả bom trong 90 giây.