back to home dude

Bom Bò: Lạc Trong Thời Gian 1

Bom Bò: Lạc Trong Thời Gian 1

Về Bom Bò: Lạc Trong Thời Gian 1

Du hành xuyên thời gian và hãy cố gắng tiêu diệt tất cả kẻ thù bằng cách phóng những con bò của bạn đến chỗ chúng! Nếu bạn có thể hoàn thành màn chơi với ít số bò hơn, bạn sẽ được nhiều điểm hơn! Bạn có thể đạt được tất cả những chiếc chuông bò trong trò chơi này không?