back to home dude

Blosics 3

Blosics 3

về Blosics 3

Bắn các khối đang được xếp. Bạn phải thật chính xác và bạn chỉ có thời gian hạn chế. Có 20 cấp độ trong trò chơi đầy thử thách này để vui chơi!