back to home dude

Blosics 1

Blosics 1

về Blosics 1

Dùng chuột vi tính để bắn những quả bóng vào những vật thể khác nhau và cố gắng làm bể tất cả chúng! Khi bạn phải giữ bắn càng lâu, bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn. Bạn có thể hoàn thành tất cả các cấp độ không nào?