back to home dude

Bloopers 2

Bloopers 2

về Bloopers 2

Công việc của bạn là lắp đầy mỗi cánh cửa với trái banh màu cam. Quan sát môi trường xung quanh và bắn những viên đạn khác nhau. Nếu bạn có thể lắp đầy mỗi cánh cửa, bạn sẽ tiếp tục sang cấp độ kế tiếp.