back to home dude

Blocky Squad

Blocky Squad

Về Blocky Squad

BLocky Squad là trò chơi chiến tranh. Trong trò chơi này bạn phải chọn các đơn vị và di chuyển chúng về phía trước. Hãy cố gắng chiến đấu với đội quân địch. Nắm giấu mình trên mương và tăng quân số của bạn. Hãy tiến lên phía trước và buộc kẻ thù phải rút lui. Bạn có thể lấy lá cờ của địch ở mỗi mức độ không? Hãy tạo ra nhiều đơn vị trên đường đi của bạn!