back to home dude

Blob: Escape from Lab-16B

Blob: Escape from Lab-16B

về Blob: Escape from Lab-16B

tạo ta con đường riêng cho bạn bằng cách kết hợp và phân chia những khối hình trong trò chơi này. Hãy nghĩ ra cách giải quyết đối với những thách thức và rào cản để giúp cho con quái vật xanh trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm.