back to home dude

Bit Battles

Bit Battles

Về Bit Battles

Hãy chắc chắn bạn có một hàng phòng thủ mạnh mẽ và bắt đầu một cuộc chiến với kẻ thù. Hãy đánh bại chúng và bạn được an toàn và không có ai bị thương.