back to home dude

Birdisch Petroleum

Birdisch Petroleum

Về Birdisch Petroleum

Sự sống của con chim nhiệt đới này bị đảo lộn khi những con tàu đang xây giàn khoan dầu. Ngăn chặn việc xây dựng này lại để cuộc sống của chúng trở về bình thường.