back to home dude

Billy the Pilot

Billy the Pilot

về Billy the Pilot

Bay lên cung trăng bằng bằng con tàu không gian của bạn và cố gắng hủy diệt mặt trăng và đánh đuổi những con sói đi! Nâng cấp cổ máy của bạn và mua thêm nâng cấp cần thiết để rời khí quyển.