back to home dude

Billy Makin Kid

Billy Makin Kid

về Billy Makin Kid

Bảo vệ căn cứ của bạn bằng mọi giá! Đặt những đồng minh vào những vị trí khác nhau xuyên suốt các cấp độ và để cho họ đánh bại kẻ thù! Sau đó sử dụng những viên đá mà bạn đạt được để mua thêm nâng cấp!