back to home dude

Billiard Blitz: Pool Skool

Billiard Blitz: Pool Skool

về Billiard Blitz: Pool Skool

Trò chơi này sẽ hướng dẫn cho bạn tất cả những kỷ năng chơi bi da! Hoàn thành tất cả 19 nhiệm vụ huấn luyện và sau đó hãy bắt tay vào chơi ván bida thật sự.