back to home dude

Bike Tyke

Bike Tyke

về Bike Tyke

Chú chuột nhỏ này có đường đi lấy báo riêng của nó. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng đó không hề là một con đường dễ dàng. Nguy hiểm đang rình rập ở khắp nơi và không hề dễ dàng để thu thập những tờ báo trên đường. Bạn sẽ đi được bao xa mà không bị ngã?