back to home dude

Bigtree Top Gun

Bigtree Top Gun

Về Bigtree Top Gun

Bảo vệ những trái thánh bằng cách đánh gục tất cả những kẻ thù đang đến gần chúng! Nhặt vàng để mua thêm nâng cấp và đạt được những thành tựu khác.