back to home dude

Biệt thự có ma - thư viện cam

Biệt thự có ma - thư viện cam

về Biệt thự có ma - thư viện cam

Hãy giúp Hektor khám phá tất cả các phòng bằng cách dùng chìa khoá để mở các cửa. Tuy nhiên, hãy coi chừng những bộ xương và những zombie.