back to home dude

Bieb Blaster

Bieb Blaster

về Bieb Blaster

Bắn vào người đàn ông trên bục. Bắn phải bắn thật chính xác và làm cho ông ta nổ tung.