back to home dude

Bí mật của Pharaoh

Bí mật của Pharaoh

về Bí mật của Pharaoh

Hãy tạo bộ ít nhất 3 trái bóng giống nhau để làm chúng biến mất. Bạn phải đặt khoá vào ổ và đi lên cửa tiếp theo.