back to home dude

Bí mật của đại dương

Bí mật của đại dương

về Bí mật của đại dương

Lặn xuống đại duơng và tìm kiếm những thứ bị mất tích. Nhìn phía duới màn hình để biết đuợc món đồ bạn cần tìm. Nếu không thể tìm đuợc, bạn luôn có thể sử dụng một trong các gợi ý trợ giúp.