back to home dude

Bí ẩn mê hoặc của Miriel

Bí ẩn mê hoặc của Miriel

Về Bí ẩn mê hoặc của Miriel

Hãy nhấn vào những đồ vật được khách hàng đặt và giao chúng cho họ. Bạn nhấn vào tiền để nhận tiền và bạn phải đạt được chỉ tiêu đề ra để lên cửa tiếp theo.