back to home dude

Bessie's Revenge

Bessie's Revenge

về Bessie's Revenge

Đóng vai Mc Joy và tiến về phía trước với những chú chuột hoang và những nông dân chống đối. Sử dụng kho đạn dược lớn của bạn với những vũ khí và sống sót đến khi đã đương đầu xong với mỗi một kẻ thù.