back to home dude

Bệnh viện tâm thần

Bệnh viện tâm thần

về Bệnh viện tâm thần

Hãy cố gắng trốn thoát bệnh viện với bạn bè của bạn, nhưng hãy cẩn thận xem chừng các nhân viên bệnh viện!