back to home dude

Bệnh viện 2

Bệnh viện 2

về Bệnh viện 2

Bạn là người quản lý của bệnh viện này. Hãy đảm bảo các bệnh nhân được điều trị đúng cách và rời khỏi bệnh viện trong tình trạng khỏe mạnh.