back to home dude

Bear Soldier

Bear Soldier

về Bear Soldier

Cần phải loại bỏ những con quái vật. Nhắm đúng và bắn hoặc ném những quả lựu đạn.