back to home dude

Beans vs Zombies

Beans vs Zombies

Về Beans vs Zombies

Dùng chuột để nhắm và bắn những hạt đậu vào những con ma để ngưng chúng lại! Bạn có thể mở thêm nhiều hạt đậu và tiến đến cấp độ cao hơn trong trò chơi này. Xem bạn có thể sống sót trong cuộc lượt lan tràn này không nhé?