back to home dude

Beach Boy

Beach Boy

về Beach Boy

hãy đánh vào chú chim ở mỗi cấp độ! chọn đạn dược: những viên đá nặng, những trái banh nhúng hoặc thuốc nổ!Xem bạn có thể hoàn tất được tất 25 cấp độ không nhé?