back to home dude

Bé Hazel bị bệnh

Bé Hazel bị bệnh

Về Bé Hazel bị bệnh

Hãy chăm sóc đặc biệt cho cô bé Hazel này. Có thật là cô ta đang bị bệnh? kiểm tra nhiệt độ và chăm sóc cô ta.