back to home dude

Bể cứu

Bể cứu

về Bể cứu

Mỗi con cừu có số riêng của mình. Thả con cừu vào đúng các lỗ tương ứng với số lượng của chúng.