back to home dude

Báu vật của bóng đêm

Báu vật của bóng đêm

Về Báu vật của bóng đêm

Xếp 3 hoặc nhiều hơn những viên đá cùng loại vào thành hàng để loại bỏ chúng. Chơi theo thời gian hoặc cố gắng hoàn thành trò chơi trong số lần di chuyển cho phép!