back to home dude

Battlesun 1

Battlesun 1

về Battlesun 1

Chúng tôi đã xây dựng một công nghệ mới, có thể phát triển bản thân. Đây là một sai lầm lớn. Những con ma ác Pulsa Doom đang cố gắng đánh chiếm trái đất, với công nghệ này. Bạn phải giúp đỡ chúng tôi. Bạn là người bảo vệ của battlesun.