back to home dude

Battle Stance

Battle Stance

về Battle Stance

Những con thủy quái đang tấn công vào lâu đài của bạn. Hãy bảo vệ chính bạn và chuẩn bị cho những binh lính của bạn sẵn sàng cho cuộc chiến để đánh bại những con thủy quái.