back to home dude

Battle Gear 2.5

Battle Gear 2.5

về Battle Gear 2.5

Bảo vệ căn cứ của bạn và tiêu hủy lực lượng thù địch bằng cách mua những tháp pháo, công kích không trung và những tên lính. Bạn có thể quản lý những nguồn nhân lực thật tốt để thắng cuộc chiến?