back to home dude

Bật lại 2

Bật lại 2

về Bật lại 2

Hãy cố gắng giành nhiều điểm bằng cách bắn những mục tiêu đang bay.