back to home dude

Bắt đầu một cuộc chiến

Bắt đầu một cuộc chiến

về Bắt đầu một cuộc chiến

Đặt tàu của bạn vào những vị trí chiến thuật và cố làm chìm tàu của kẻ thù.