back to home dude

Basket Balls 1

Basket Balls 1

Về Basket Balls 1

Cho những trái banh vào rỗ. Thực hiện điếu này bằng cách chuyền banh cho những đồng đội khác và kích hoạt những vật thể khác nhau. Sử dụng càng ít lượt càng tốt để đạt điểm cao nhất.