back to home dude

Barbie's Date With Ken

Barbie's Date With Ken

Về Barbie's Date With Ken

Barbie có một cuộc hẹn với Ken nhưng cô ta không biết nên mặc gì. Bạn hãy giúp cô ta nhe!