back to home dude

Barbie Transport

Barbie Transport

về Barbie Transport

Tải lên xe của bạn với thật nhiều kẹo và đồ chơi, sau đó hãy tiến đến điểm kết thúc! Cố gắng đừng để bị mất bất kỳ vật gì trong suốt chuyến đi, vì như thế sẽ làm cho bạn bị mất nhiều điểm!