back to home dude

Bảo vệ Tommy 1

Bảo vệ Tommy 1

về Bảo vệ Tommy 1

Bảo vệ Tommy bằng mọi giá! Túm lấy những vật thể khác nhau qua cấp độ sao cho chàng trai đỏ không bắt được anh ta! Bạn có thể ghi được 3 ngôi sao ở từng cấp độ không nào?