back to home dude

Bảo vệ Terre

Bảo vệ Terre

về Bảo vệ Terre

Trái đất đang bị tấn công, vì thế chúng ta phải bảo vệ Terre quí giá bằng tất cả số tàu vũ trụ chúng ta có. Bạn là một trong những phi công giỏi nhất chúng ta có. Hãy chứng minh cho mọi người thấy bạn quan trọng thế nào với thế giới. Bắn hạ các tàu vũ trụ của đối phương trước khi họ bắt được bạn.