back to home dude

Bảo vệ Terra 2

Bảo vệ Terra 2

Về Bảo vệ Terra 2

Hãy bảo vệ xe tăng của bạn khỏi kẻ thù. Bọn chúng đang muốn đánh bom bạn vì thế hãy tiêu diệt chúng nhanh gọn nào.