back to home dude

Bảo vệ những bông hoa

Bảo vệ những bông hoa

Về Bảo vệ những bông hoa

Hãy xây những toà tháp để bảo vệ những bông hoa và loại bỏ tất cả kẻ thù muốn phá huỷ.