back to home dude

Bảo vệ nhà vua

Bảo vệ nhà vua

về Bảo vệ nhà vua

Hãy đi vào những ngục tối và nhặt lấy áo giáp để bảo vệ nhà vua và lâu đài khỏi kẻ thù độc ác.