back to home dude

Bảo vệ ngôi đền

Bảo vệ ngôi đền

về Bảo vệ ngôi đền

Bảo vệ ngôi đền chống lại những kẻ xâm phạm bằng cách đặt những món đồ chiến lược.