back to home dude

Bảo vệ là nhiệm vụ

Bảo vệ là nhiệm vụ

Về Bảo vệ là nhiệm vụ

Bạn có thấy kẻ thù đang tới gần? Hãy nhanh chóng bắn hắn chết. Bạn phải thật nhanh vì kẻ thù không sợ bạn và sẽ tấn công bạn.