back to home dude

Bảo vệ hóc núi 1

Bảo vệ hóc núi 1

về Bảo vệ hóc núi 1

xây dựng một hệ thống phòng thủ để bảo vệ thành phố của bạn. Bắn vào những kẻ thù ngang qua.