back to home dude

Bảo vệ hẻm núi 2

Bảo vệ hẻm núi 2

về Bảo vệ hẻm núi 2

Bảo vê đoạn hẻm này khỏi kẻ thù. Ẩn náu kĩ càng, không ai được biết vị trí của bạn!