back to home dude

Bảo vệ biên giới

Bảo vệ biên giới

về Bảo vệ biên giới

Hãy bảo vệ bức tường bằng cách bắn tất cả những kẻ xâm chiếm.