back to home dude

Bảo vệ Bắc cực

Bảo vệ Bắc cực

về Bảo vệ Bắc cực

Bảo vệ lều tuyết bằng việc đặt các Eskimo ở những nơi chiến lược và sử dụng các vũ khí của họ.